Cameron Students posing for a picture on Campus

Distance to other Cities


City, State

Miles

City, State

Miles

Albuquerque, New Mexico

497

Memphis, Tennessee

544

Arlington, Texas

180

Mesa, Arizona

459

Atlanta, Georgia

1,002

Miami, Florida

1,556

Austin, Texas

356

Milwaukee, Wisconsin

967

Baltimore, Maryland

1,424

Minneapolis, Minneapolis

872

Boston, Massachusetts 

1,775

Nashville-Davidson, Tennessee

756

Charlotte, North Carolina

1,181

New Orleans, Louisiana

714

Chicago, Illinois

883

New York, New York

1,539

Cleveland, Ohio

1,147

Oakland, California

1,570

Colorado Springs, Colorado

602

Oklahoma City, Oklahoma

86

Columbus, Ohio

999

Omaha, Nebraska

545

Dallas, Texas

196

Philadelphia, Pennsylvania

1,473

Denver, Colorado

662

Phoenix, Arizona

960

Detroit, Michigan

1,137

Portland, Oregon

1,926

El Paso, Texas

607

Sacramento, California

1,573

Fort Worth, Texas

168

St. Louis, Missouri

584

Fresno, California

1,406

San Antonio, Texas

391

Hempstead, New York

1,588

San Diego, California

1,306

Houston, Texas

428

San Francisco, California

1,581

Indianapolis, Indiana

825

San Jose, California

1,540

Jacksonville, Florida

1,234

Seattle, Washington

2,011

Kansas City, Missouri

434

Tucson, Ariz.

944

Las Vegas, Nevada

1,067

Tulsa, Oklahoma

191

Long Beach, California

1,295

Virginia Beach, Virginia

1,477

Los Angeles, California

1,282

Washington, DC

1,424

Louisville, Kentucky

841

Wichita, Kansas

245